Obxecto:

Subvención parte da factura eléctrica ás unidades de convivencia con menores ou discapacitados cuxos ingresos totais da unidade de convivencia non superen 1,5 veces o IPREM (9.585,19 €/ano), en réxime de concorrencia non competitiva, ata o esgotamento do crédito orzamentario.

Os gastos subvencionables serán as facturas de electricidade (IVE incluído) cuxo período de lectura entre o 1 de xullo 2016 e o 30 de xuño do 2017. No caso de que unha factura abranga un período que saia en parte do período subvencionable, considerarase subvencionable o custo rateado dos días incluídos nel.

Beneficiarios:

Persoas residentes en Galicia que convivan con menores de 18 anos ou discapacitados e teñan un gasto derivado da subministración de enerxía eléctrica na súa vivenda habitual.

Plazo de presentación: 17/01/2017 – 17/07/2017.

Requisitos:

a) Ser residentes en Galicia.
b) Que na unidade de convivencia haxa menores de idade ou discapacitados cun grao de discapacidade igual ou maior do 33 %.
c) Ser o pagador da correspondente factura de enerxía eléctrica.
d) Que os ingresos totais da unidade de convivencia non superen 1,5 veces o IPREM (9.585,19 €/ano).
e) Non estar incurso nas prohibicións para obter a condición de beneficiario recollidas no artigo 10 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións.
f) Só poderá presentarse unha única solicitude por unidade de convivencia.

Documentación

  • Documento de identidade en vigor da persoa solicitante, e do resto das persoas integrantes da unidade de convivencia, ou autorización para a consulta de datos.
  • Declaración do IRPF ou, se é o caso, certificado emitido pola Axencia Tributaria relativos ó ano 2014 de todos os membros con ingresos que compoñen a unidade de convivencia, ou autorización á Consellería de Economía, Empleo e Industria.
  • No seu caso, autorización aos funcionarios correspondentes para a presentación electrónica da solicitude e da documentación relativa ó tique eléctrico social de Galicia.
  • Facturas de electricidade da vivenda que é residencia habitual do solicitante da axuda, e xustificantes de pago.
  • Certificado ou volante de convivencia/empadroamento onde figuren todas as persoas que conviven no mesmo domicilio.
  • Título de familia numerosa no caso en que o título non fose expedido pola Comunidade Autónoma de Galicia, o no caso en que sí fose expedido pola Xunta de Galicia e o solicitante non autorice a sua consulta.
  • De selo caso, certificado de discapacidade dalgún membro da unidade de convivencia, con grado de discapacidade maior ou igual ó 33 %, no caso en que dito certificado non fose expedido pola Comunidade Autónoma de Galicia, ou no caso en que sí fose expedido pola Xunta de Galicia e o solicitante non autorice a sua consulta.

Solicitudes

As solicitudes deberán presentarse unicamente por vía electrónica a través do formulario normalizado accesible na sede electrónica da Xunta de Galicia (https://sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codCons=IN&codProc=414A&procedemento=IN414A) ou desde a ligazón https://ticketelectrico.xunta.gal.

No suposto de que o peticionario non teña capacidade técnica ou económica, ou que por outros motivos non teña garantido o acceso e a dispoñibilidade dos medios tecnolóxicos precisos, a súa identificación ou autenticación poderá ser validamente realizada por un empregado público, mediante o uso do sistema de sinatura electrónica de que estea dotado. Para estes efectos, o peticionario poderá dirixirse ás oficinas de calquera das catro xefaturas territoriais da Consellería de Economía e Industria, así como á Dirección Xeral de Enerxía e Minas para que lle fagan a solicitude.

Normativa:

Orde do 22 de decembro de 2016 (DOG nº 10 do 16 de xaneiro de 2017).

Autor: Xunta de Galicia