Campaña de verán 2015

    Ata o día 8 de Abril estará aberto o plazo de solicitude para os campamentos de verán, promovidos pola Xunta de Galicia a través da Dirección Xeral de Xuventude e Voluntariado. Participantes: Poden solicitar a súa participación nas actividades ofertadas nesta convocatoria os/as mozos/as galegos/as residentes en Galicia, nacidos/as no ano sinalado para cada actividade. En canto á idade mínima e máxima para participar na Campaña de verán 2015, cómpre destacar o seguinte: Os/as nacidos/as no ano 1997 non poderán facer 18 anos antes da finalización do campamento. Os/as nacidos/as no ano 2006 deberán ter feitos 9 anos ao inicio do campamento. Más info AQUI  Poden ver toda a convocatoria, datos dos campamentos, prezos e demáis no DOGA A presentación de solicitudes será a través de https://sede.xunta.es/  

Por |2016-12-08T17:33:04+01:0024, marzo, 2015|Campamentos, Xunta de Galicia|

Ayudas para inmersión lingüística en inglés

  Han salido las becas para "Ayudas para un curso intensivo de inmersión lingüística en inglés" Los beneficiarios asistirán a un curso intensivo de inmersión lingüística en inglés de una semana de duración, en distintos puntos de España, conviviendo y realizando actividades en régimen de internado con personal angloparlante nativo de países de lengua inglesa. Requisitos: Estar matriculado en el curso 2014/2015 en: Bachillerato Enseñanzas profesionales de música y danza Grado medio de Formación Profesional Grado medio de artes plásticas y diseño Grado medio de enseñanzas deportivas Enseñanzas de idiomas de nivel intermedio o avanzado Plazo Abierto:  hasta el 9 de Abril del 2015 Toda la información: http://www.mecd.gob.es/…/curso-intensivo-inmersion-ling-ing…

Por |2016-12-08T17:33:04+01:0024, marzo, 2015|Campamentos, Educación, estudiantes, Gobierno, Noticias|

Actividades de formación en linguas estranxeiras

Convocadas as axudas,  para realizar as actividades de formación, dirixidas á mellora das competencias en lingua inglesa do alumnado de distintos niveis dos centros docentes sustentados con fondos públicos en Galicia, durante o ano 2015. Plazo de presentación: 17/03/2015 - 16/04/2015. Beneficiarios: Pais, nais ou titores legais, no caso do alumnado menor de idade ou polo propio alumnado se é maior de 18 anos, sempre que teñan o seu domicilio en Galicia. Requisitos: a) Estar cursando 1º, 2º, 3º ou 4º de ESO ou 1º ou 2º de Bacharelato, en centros sustentados con fondos públicos que impartan ensinanzas de réxime xeral, durante o curso 2014/15, na Comunidade Autónoma de Galicia. b) Ter superadas todas as áreas ou materias no curso 2013/14. c) Ter acadado no curso 2013/14 e na área ou materia de lingua inglesa, unha cualificación mínima de Ben no 6º curso de educación primaria para o alumnado de 1º de educación secundaria obrigatoria, e de 6 para o de 2º, 3º e 4º cursos de educación secundaria obrigatoria e de bacharelato. d) Non ter concedida, no presente curso académico, outra axuda coa mesma finalidade. e) Non estar incurso nas prohibicións para obter a condición de beneficiario, recollidas no artigo 10 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia. f) Estar en posesión do documento nacional de identidade (en adiante DNI), número de identidade de estranxeiro (en adiante NIE) ou pasaporte. No caso do alumnado menor de 14 anos que non dispoña de DNI, farase constar, como DNI identificativo, o DNI do pai ou da nai ou do titor ou titora legal. Enlaces: Toda a información AQUÍ DOGA:  SOLICITUDE      

Por |2016-12-08T17:33:04+01:0018, marzo, 2015|Campamentos, Educación, Noticias, Xunta de Galicia|

Campamentos de verano 2014

La Consellería de Traballo e Benestar, a través de la Dirección Xeral de Xuventude e Voluntariado, ofrece un programa de actividades para el verano 2014, en las que podrán participar niños/as de 9 a 17 años. Más información en:  http://xuventude.xunta.es/accion-de-veran.html El plazo de presentación de las solicitudes finalizará el 10 de Abril  2014. Las solicitudes deberán presentarse preferiblemente por vía electrónica a través del formulario normalizado disponible en la sede electrónica da Xunta de Galicia: ( https://sede.xunta.es/detalle-procedemento?codCons=BS&codProc=303A&procedemento=BS303A ) Para la presentación de las  solicitudes será necesario el documento nacional de identidad electrónico o cualquiera de los certificados electrónicos reconocidos por la sede de la Xunta de Galicia. También se podrán presentar las solicitudes en soporte papel,  utilizando el formulario normalizado disponible en la sede electrónica de la Xunta de Galicia: ( https://sede.xunta.es/detalle-procedemento?codCons=BS&codProc=303A&procedemento=BS303A) En el caso de enviarse por correo, el envío deberá ser certificado, con el sello de correos en la primera hoja del  formulario para garantizar que la fecha de recepción es anterior a la  de cierre de la convocatoria. Presentar los documentos debidamente impresos y firmados en la oficina siguiente: Rexistro da Consellería de Traballo e Benestar Edificio Adminsitrativo C/ San Lázaro s/n 15781 Santiago de Compostela O en los registros de jefaturas territoriales de la Consellería de Traballo e Benestar. Dirigidos a la Dirección Xeral de Xuventude e voluntariado Documentos relacionados: DOGA FOLLETO

Por |2016-12-08T17:33:10+01:0027, marzo, 2014|Campamentos, Eventos, Noticias, Xunta de Galicia|

Programa de Inmersión Lingüística en colonias de verano en inglés. Convocatoria 2014

Os informamos que está abierto el plazo para solicitar becas para un curso intensivo de inmersión lingüística en inglés (en España), destinada a alumnos de 5º y 6º de Educación Primaria y 1º de ESO que cumplan los requisitos establecidos (Ministerio de Educación, Cultura y Deporte). BOE pincha AQUI Podrán solicitar estas ayudas los alumnos que cumplan las siguientes modalidades y requisitos: -Modalidades: Grupo I: Alumnos en alguna de las siguientes situaciones: a) Orfandad absoluta. b) Con padre/madre/hermanos afectado(s) de minusvalía legalmente calificada (en grado superior al 65%) o padeciéndola el/la propio/a solicitante (en grado superior al 33%) c) Pertenecer a familias cuyo sustentador principal se encuentre en situación legal de desempleo o con incapacidad permanente absoluta. d) Pertenecer a familia numerosa o monoparental. Grupo II: resto de alumnos -Requisitos: a) Estar matriculado en el curso 2013 / 2014 en un centro sostenido con fondos públicos, en 5º o 6º de Educación Primaria o 1º de Educación Secundaria Obligatoria. b) Tener, como máximo, 13 años a fecha 31 de diciembre de 2014. c) Haber obtenido en el curso anterior (2012 / 2013) como mínimo: una nota media de notable una calificación de notable en la asignatura de inglés d) No haber sido beneficiario de la ayuda en convocatorias anteriores. SOLICITUDES El plazo de presentación finalizará el 14 de Marzo 2014. Las solicitudes se presentarán por el procedimiento telemático a través del enlace siguiente: https://sede.educacion.gob.es/tramite/login/inicio.jjsp?convocatoriaForm.idTema=38 (escoger 2º recuadro) DOCUMENTACIÓN REQUERIDA: Sin certificado digital: Impreso de solicitud certificado validado y sellado por el centro educativo, y certificado o copia del boletín de notas de notas del curso 2012/2013 (sellado y expedido por el centro educativo). Con certificado digital: anexar plantilla PDF (validada y sellada por el centro educativo) [...]

Por |2016-12-08T17:33:12+01:005, marzo, 2014|Campamentos, Educación, Eventos|